Polityka Prywatności

Regulamin korzystania z usług Booksy oraz Polityka prywatności

Ostatnio zmieniony: 30 Wrz 2019


I. Definicje

 1.  Aplikacja dla Klientów/System – oprogramowanie i serwis Booksy w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez Booksy i rozpowszechniany pod nazwą „Booksy”, dostępny w sieci Internet w domenie www.booksy.com, za pośrednictwem aplikacji mobilnych dla oprogramowania iOS i Android oraz za pośrednictwem widgetów możliwych do osadzenia na stronach internetowych lub profilach w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) Partnerów. System przeznaczony jest dla Klientów i służy do rezerwowania Usług przez Klientów w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Partnerów;
 2.  Aplikacja dla Biznesu – oprogramowanie i serwis Booksy w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez Booksy i rozpowszechniany pod nazwą „Booksy”, dostępny w sieci Internet w domenie www.booksy.com/biz. Aplikacja dla Biznesu przeznaczona jest dla Partnerów i umożliwia nawiązywanie kontaktu pomiędzy Klientem a Partnerem w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Partnerów;
 3.  Booksy – Booksy International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 2/4/6, lok. U 4, 00-845 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000515914, NIP 9512381607, REGON 147315920, posiadająca prawa autorskie do Aplikacji dla Klientów i Aplikacji dla Biznesu;
 4.  Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i utworzyła Konto w Systemie w celach niezwiązanych z jej działalności gospodarczą lub zawodową, w celu korzystania z Usług oferowanych przez Partnerów;
 5.  Konto – część Systemu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Systemu zalogowanym Klientom;
 6.  Licencja – niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielana Klientom na korzystanie z Systemu;
 7.  Partner – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji dla Biznesu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową i utworzyła Konto w Aplikacji dla Biznesu dla siebie jako przedsiębiorcy, w celu świadczenia Usług dla Klientów;
 8.  Profil – profil stworzony przez Klienta w Systemie;
 9.  Regulamin – niniejszy regulamin Systemu, dostępny na stronie www.booksy.com oraz w ramach Systemu;
 10.  Rejestracja – wieloetapowy proces polegający na założeniu Konta w Systemie; czynność ta odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza, a następnie zatwierdzenia tego formularza. Klient podczas procesu rejestracji otrzyma możliwość logowania się w Systemie za pośrednictwem Konta;
 11.  Rezerwacja – dokonanie rezerwacji Usługi u Partnera przez Klienta za pomocą Systemu;
 12.  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 13.  Usługa, Usługi – usługi oferowane za pomocą Systemu przez Partnerów, w szczególności w dziedzinie kosmetyki, fryzjerstwa, wellness i SPA, szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej oraz innych, odpowiednio opisanych;
 14.  Użytkownik – Klient oraz Partner.

II. Postanowienia wstępne

 1.  Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Booksy za pośrednictwem Systemu, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Klientów z Systemu oraz dokonywania Rezerwacji Usług.
 2.  Klient korzystając z Systemu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

III. Zakres usług Booksy

 1.  Booksy udziela Klientom dostępu do Systemu umożliwiającego nawiązanie kontaktu pomiędzy Klientem a Partnerem w celu zawierania umów o świadczenie Usług. Za pośrednictwem Systemu Klienci mogą dokonywać Rezerwacji Usługi.
 2.  Booksy w celu umożliwienia Klientom dokonywania Rezerwacji Usług udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Systemu, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, Licencji na korzystanie z Systemu. Powyższa Licencja uprawnia Klientów wyłącznie do tymczasowego zwielokrotnienia Systemu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej oraz do jego zwielokrotniania trwałego poprzez instalację Systemu w formie aplikacji na urządzeniu mobilnym w celu korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie. Klientom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie, w szczególności Klientom nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych Systemu. Klienci przyjmują do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem autorskich praw majątkowych Booksy do Systemu oraz pociągnięciem Klienta do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.
 3.  Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone i udostępniane w ramach Systemu, jak i sposób ich przedstawienia (układ), podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Booksy.
 4.  Booksy świadczy na rzecz Klientów m.in. następujące usługi:
  1. korzystanie z Konta;
  2. udostępnienie wyszukiwarki Partnerów;
  3. dokonywanie Rezerwacji Usług świadczonych przez Partnerów, a także późniejsza zmiana terminu i odwołania Rezerwacji za pośrednictwem Systemu (z zastrzeżeniem pkt V ust. 3 Regulaminu);
  4. dokonywanie płatności za Usługi za pośrednictwem Systemu, na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
  5. otrzymywanie przez Klienta przypomnień o terminie Usług zarezerwowanych za pośrednictwem Systemu (sms, e-mail, push);
  6. umożliwienie Klientom publikowania opinii o Partnerach oraz świadczonych Usługach.
 5.  Booksy jedynie udostępnia System w celu umożliwienia nawiązania kontaktu oraz zawierania umów o świadczenie Usług, nie jest stroną tych umów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów za należyte wykonanie Usług, jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnerów za dokonanie płatności za Usługę.
 6.  Booksy dba o zapewnienie prawidłowej dostępności Systemu, jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem Systemu.
 7.  Booksy nie pobiera od Klientów żadnych opłat za korzystanie z Systemu.
 8.  Użytkownicy Booksy – zarówno Klienci jaki Partnerzy biorący udział w akcji Prześlij trochę wsparcia potwierdzają, że udział w akcji jest dobrowolny i akceptują postanowienia Regulaminu akcji

IV. Umowa o korzystanie z Systemu

 1.  Zawarcie umowy o korzystanie z Systemu następuje poprzez Rejestrację i wiąże się z akceptacją warunków Regulaminu. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. W wypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Booksy o braku akceptacji postanowień Regulaminu.
 2.  Umowa o korzystanie z Systemu zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3.  Klient uzyskuje dostęp do funkcjonalności i treści Systemu po Rejestracji i zalogowaniu się na utworzone Konto.
 4.  Klient tworząc Konto i akceptując Regulamin wyraża odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i komunikacji elektronicznej. Wszelkie powiadomienia przewidziane w Regulaminie kierowane będą na adres email Klienta podany przy Rejestracji. Szczegóły dot. kwestii wymaganych zgód i zasad przetwarzania danych osobowych oraz komunikacji z Klientem reguluje pkt. XI Regulaminu.
 5.  Klient zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony Booksy. Podając jeden adres e-mail lub jeden numer telefonu, Klient może założyć jedno Konto. W przypadku założenia kilku Kont z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail lub tego samego numeru telefonu, Booksy przysługuje prawo do zablokowania pozostałych Kont.
 6.  Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Klienta dobrowolnie, ale ich podanie może być konieczne w celu Rezerwacji Usługi. Klient wprowadzając dane do Systemu oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane udostępnione przez Klienta w Systemie powinny być prawdziwe. Klient powinien powstrzymać się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 9 RODO tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Booksy nie wymaga podania powyższych danych od Klientów w celu korzystania z Systemu.
 7.  Klient zobowiązany jest do korzystania z Systemu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Systemu. Klient nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Systemu, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na System powodując jego uszkodzenie lub doprowadzając do jego przeciążenia.
 8.  Zakazane jest umieszczanie w Systemie, Koncie oraz Profilu Klienta informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Zakazane jest również umieszczanie jakichkolwiek treści, w tym zdjęć naruszających prawo, o charakterze pornograficznym, jak również sprzecznych z dobrymi obyczajami. W razie naruszenia ww. postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub podjęcia przez Klienta działań godzących w dobre imię Booksy, Booksy jest uprawniona do usunięcia danych albo innych treści zamieszczonych przez Klienta w Systemie, czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Klienta.
 9.  Klientowi nie wolno kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Systemu, w sposób inny niż opisany w Licencji.
 10.  Klient nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do Systemu. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest Klient, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Booksy o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.
 11.  Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Klienta więcej niż jednego Konta.
 12.  Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Systemu oraz za treści umieszczone w swoim Koncie, Profilu oraz w Systemie.
 13.  Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Booksy, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić wobec niego swoich roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Klienta w związku z korzystaniem z Systemu.
 14.  Klient nie może w żaden inny sposób, niż na potrzeby korzystania z Systemu, przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych pozostałych Użytkowników, które mogą zostać mu udostępnione podczas korzystania z Systemu.
 15.  Klient może odstąpić od umowy o korzystanie z Systemu w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail: info.pl@booksy.com lub na adres Booksy wskazany w pkt. I Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 16.  Klient i Booksy może rozwiązać umowę o korzystanie z Systemu bez podania przyczyny, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

V. Abonament Booksy

 1.  Pobierasz darmową wersję tej aplikacji. W okresie darmowego okresu próbnego możesz korzystać ze wszystkich funkcji aplikacji BooksyBiz przez ograniczony czas. Zostaniesz poinformowany przez aplikację o dacie zakończenia darmowego okresu próbnego i poproszony o zakup abonamentu aby dalej korzystać z aplikacji.
  Booksy korzysta z miesięcznych abonamentów odnawianych automatycznie, których wysokość zależna jest od ilości pracowników. Dają one dostęp do wszystkich funkcji aplikacji.
  Zakup abonamentu kończy darmowy okres próbny.
 2.  Płatność za abonament obsługiwana jest przez Google. Twój abonamnet zostanie automatycznie odnowiony na 24 godziny przed zakończeniem obecnie opłaconego okresu. Możesz zarządzać lub wyłączyć automatyczne odnawianie abonamentu w ustawieniach swojego konta Google.
 3.  Wyłącz automatyczne odnawianie abonamentu i poczekaj do końca okresu rozliczeniowego aby zakończyć subskrypcję. Nie ma możliwości natychmiastowego anulowania abonamentu. Za niewykorzystany czas abonamntu nie przysługuje zwrot pieniędzy.

VI. Rezerwacja Usługi świadczonej przez Partnera

 1.  Za pośrednictwem Systemu Klient może dokonać Rezerwacji Usługi. Rezerwacja Usługi potwierdzana jest przez Partnera za pośrednictwem Aplikacji dla Biznesu. Klient otrzymuje powiadomienie o potwierdzeniu Rezerwacji – za pośrednictwem Systemu lub wiadomości sms/ e-mail. Dokonanie Rezerwacji może być uzależnione przez Partnera od uiszczenia przez Klienta kaucji/przedpłaty – informacja o ewentualnym obowiązku uiszczenia kaucji/przedpłaty jest udostępniona w Systemie przed dokonaniem Rezerwacji. Kaucja pobierana jest przez Partnera w chwili rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Partnera, a przedpłata – w chwili dokonania Rezerwacji.
 2.  Poprzez Rezerwację Usługi i jej potwierdzenie przez Partnera dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Partnerem, której wykonanie regulują właściwe przepisy prawa, z zastrzeżeniem możliwości anulowania Rezerwacji przez Klienta. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Klient, jak i Partner, po potwierdzeniu Rezerwacji przez Partnera, mogą dochodzić zawarcia umowy, z zastrzeżeniem możliwości anulowania Rezerwacji przez Klienta.
 3.  Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Partnerem bez podania przyczyny poprzez anulowanie Rezerwacji w terminie 14 dni od jej dokonania, chyba że wcześniej skorzystał z Usługi. Klient może dokonać anulowania Rezerwacji za pośrednictwem Systemu. W wypadku gdy Partner dla danej Usługi zastrzeże Rezerwację po opłaceniu kaucji, Partner zatrzyma kaucję/przedpłatę, jeśli Klient nie zmieni terminu lub nie odwoła Usługi w terminie określonym przez Partnera, widocznym podczas dokonywania Rezerwacji.
 4.  Jeżeli Partner nie dokona potwierdzenia Rezerwacji, oznacza to, że Rezerwacja ma status niepotwierdzonej, a Usługa może nie zostać zrealizowana przez Partnera. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację Usług na rzecz Klientów.
 5.  Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Usługę bezpośrednio Partnerowi na warunkach wskazanych przez Partnera przy danej Usłudze. Booksy oferuje możliwość dokonania płatności za pomocą Systemu. W takim przypadku płatność za Usługę będzie pobierana od Klienta przez pośrednika płatności, tj. zewnętrzną instytucję obsługującą płatności internetowe celem przeprowadzenia dyspozycji płatności składanej przez Klienta; zapewnia ona bezpieczny kanał płatniczy przez bankowość internetową. Warunki dokonania płatności za pośrednictwem Systemu określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

VII. Publikowanie opinii w Systemie

 1.  Opinie Klientów o Partnerach oraz świadczonych przez nich Usługach opatrywane są podpisem (nickiem) lub danymi Klienta. Klient zamieszczając opinie w Systemie, wyraża zgodę na publikację opinii i swoich danych.
 2.  Opinie o Partnerach mogą dotyczyć wyłącznie ich działalności profesjonalnej i świadczonych Usług.
 3.  Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane treści. Publikując opinię Klient oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa treści, w tym autorskie prawa majątkowe, lub posiada niezbędne uprawnienia i zgody do ich publikacji i upoważnia osoby trzecie, w tym w szczególności Booksy, do korzystania z nich w zakresie opisanym w Regulaminie.
 4.  Publikując opinię Klient oświadcza, że jest ona prawdziwa. Niedozwolone jest publikowanie opinii niezgodnych z prawdą lub celowo wprowadzających w błąd.
 5.  Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub zawierających tzw. lokowanie produktu.
 6.  Publikowane opinie nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych i obraźliwych, odnoszenie się do życia prywatnego i rodzinnego oraz wzywanie do stosowania przemocy lub nienawiści, w tym rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, lub wobec mniejszości seksualnych. Niedozwolone jest również publikowanie treści zniesławiających, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnicę handlową oraz zawierających materiały niezgodne z prawem.
 7.  Booksy ma prawo odmówić opublikowania opinii, a opublikowaną opinię usunąć, jeżeli jest ona sprzeczna z Regulaminem lub przepisami prawa.
 8.  Booksy nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii publikowanych przez Klientów.
 9.  Z chwilą zamieszczenia treści w Systemie Klient, udziela Booksy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści zamieszczonych w Systemie zgodnie z Regulaminem, w tym na korzystanie z wizerunku, na następujących, znanych w chwili udzielenia licencji, polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką cyfrową, zapisu magnetycznego oraz techniką drukarską i reprograficzną;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy utworu;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie utworu w sieci Internet.
 10.  Zakres licencji wskazany w ust. 9 powyżej obejmuje prawo Booksy do korzystania z treści w ramach Systemu – w celu zapewnienia funkcjonowania, promocji i reklamy Systemu i treści zamieszczonych w Systemie przez osoby trzecie oraz informowania o działalności Systemu – także po rezygnacji Klienta z korzystania z Systemu oraz po usunięciu Konta Klienta.
 11.  Jeżeli treści publikowane przez Klienta zawierają wizerunek Klienta lub osoby trzeciej, z chwilą zamieszczenia takiej treści w Systemie Klient udziela Booksy nieodpłatnej zgody na wykorzystanie ww. wizerunku, w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych Booksy i Partnera, na zasadach i polach eksploatacji wskazanych w ust. 9 i 10 powyżej.
 12.  Klient ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Booksy za wszelkie szkody, jakie Booksy poniosła w związku z zamieszczeniem w Systemie treści opublikowanych przez Klienta oraz korzystaniem przez Booksy z treści na warunkach licencji i zgody wskazanych w ust. 9-11 powyżej.

VIII. Uprawnienia i odpowiedzialność Booksy

 1.  Kształtowanie zawartości Systemu jest wyłącznym uprawnieniem Booksy. Booksy jest uprawniona w szczególności do modyfikacji i usunięcia treści i funkcji Systemu, a także przeniesienia praw do Systemu na osobę trzecią wraz z bazą danych Klientów.
 2.  Booksy nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w funkcjonowaniu Systemu wynikające z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą;
  2. funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych przy dokonywaniu płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu;
  3. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Systemu lub z usług oferowanych za jego pośrednictwem;
  4. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Systemie przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Systemu;
  5. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Systemu;
  6. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich;
  7. szkody spowodowane działaniem osób trzecich, za których odpowiedzialności nie ponosi Booksy;
  8. szkody spowodowane w związku ze sprzedażą oraz świadczeniem za pośrednictwem Systemu Usług, w szczególności Usług wykonanych nienależycie, bez zachowania wymaganych standardów, naruszających przepisy prawa lub nieposiadających oferowanych właściwości;
  9. szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów za pośrednictwem Systemu oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników;
  10. szkody poniesione przez Klientów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Systemu Konta w związku z naruszeniem przez Klientów postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3.  Booksy ponosi odpowiedzialność wobec Klientów wyłącznie za szkody poniesione przez Klientów na skutek korzystania z Systemu.
 4.  Booksy jest uprawniona do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Systemu w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Klientów. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Systemu na stronie internetowej Booksy zostanie opublikowany stosowny komunikat.
 5.  Booksy jest uprawniona do udostępnienia podmiotom trzecim Systemu, w tym udzielenia dostępu do Kont Klientów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu, zapewnienia jego obsługi i przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6.  Booksy jest uprawniona do opublikowania liczby Klientów, przy zachowaniu anonimowości Klientów.

IX. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Systemu

 1.  Nieprawidłowości w działaniu Systemu mogą być reklamowane przez Klientów poprzez stosowne zawiadomienie Booksy.
 2.  Reklamacje dotyczące działania Systemu należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: reklamacje@booksy.com.
 3.  Booksy zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.
 4.  Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
 5.  Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres zamieszkania wskazany w reklamacji składanej w formie pisemnej.
 6.  Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się na stronie http://spsk.wiih.org.pl/. Klient ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Reklamacje Usług świadczonych przez Partnerów

 1.  Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług należy kierować bezpośrednio do Partnerów. Dane Partnera niezbędne do złożenia reklamacji, w tym właściwy adres pocztowy lub adres e-mail, są udostępniane w profilu Partnera w Systemie.
 2.  Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Partnerów składane do Booksy będą przekazywane poszczególnym Partnerom, o czym Klient zostanie powiadomiony drogą e-mailową na adres e-mail Klienta podany przy Rejestracji lub przy zgłoszeniu reklamacji.
 3.  Partner ponosi odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji dotyczących Usług na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

XI. Środki techniczne

W celu korzystania z Systemu na komputerze konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z usług Booksy za pośrednictwem Systemu wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Korzystanie z Systemu na urządzeniu mobilnym wymaga dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym z aktualnym systemem android lub iOS. Klient we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Klient.

XII. Dane osobowe

 1.  Booksy przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów.
 2.  Klient jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, w szczególności znajdujących się na jego Profilu, Koncie albo w Systemie.
 3.  Ze względu na to, że System umożliwia dokonywanie Rezerwacji w celu skorzystania z Usług Partnerów, dane osobowe Klienta oraz inne dane i informacje udostępnione przez niego w Systemie będą dostępne dla Partnerów, Booksy i podmiotów z nim współpracujących.
 4.  Klient, zamieszczając swoje dane w Systemie, wyraża zgodę na to, że jego imię oraz zdjęcie udostępnione przez niego w Profilu będą dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 5.  Klient wyraża zgodę na to, że Partnerzy będą kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez Klienta podczas Rejestracji adres e-mail lub nr telefonu.
 6.  Klient przy tworzeniu Konta wyraża odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i komunikacji elektronicznej, a także akceptuje Regulamin.
 7.  Ze względu na to, że za pomocą Systemu Partnerzy i Booksy świadczą swoje usługi i w ramach Systemu realizują marketing usług własnych, a przetwarzanie danych Klienta jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Partnera i Booksy, dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu marketingu usług własnych Partnerów i Booksy. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest prawnie uzasadniony interes Partnerów i Booksy, którym jest marketing usług własnych Booksy i Partnerów (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 8.  Z uwagi na fakt, że istotą funkcjonowania Systemu jest dokonywanie Rezerwacji Usług, która wiąże się z koniecznością potwierdzenia Rezerwacji i terminu wykonania Usługi, Klient po dokonaniu Rezerwacji będzie otrzymywał za pośrednictwem Systemu, korespondencję e-mail/pushlub wiadomość sms zawierającą ww. potwierdzenie. Potwierdzenie to nie zawiera treści marketingowych ani handlowych, a jedynie informację o potwierdzeniu Rezerwacji i terminu Usługi. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z potwierdzeniem Rezerwacji jest konieczność wykonania umowy – realizacja Usługi (art. 6 ust.1 lit. b RODO).
 9.  Istotą Systemu oraz Aplikacji dla Biznesu jest umożliwienie świadczenia Usług przez Partnerów. Booksy daje możliwość korzystania przez Klientów z Usług Partnerów, promując jednocześnie oferowane usługi przez Booksy oraz Usługi Partnerów (marketing usług własnych).
 10.  Booksy i Partnerzy są współadministratorami danych osobowych Klienta, czyli podmiotami, które wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (m.in. wspólnie realizowanym celem jest świadczenie/ możliwość świadczenia Usług przez Partnerów).
 11.  Na skutek współadministrowania poszczególne cele Booksy i Partnerów oraz sposoby przetwarzania danych osobowych są ściśle ze sobą powiązane, a Booksy i Partnerzy tworzą wspólną infrastrukturę umożliwiającą przetwarzanie danych osobowych.
 12.  Booksy i Partnerzy dokładają należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Booksy i Partnerzy zawarli umowę o współadministrowanie dzieląc między sobą zadania. Szczegółowa treść ww. uzgodnień jest dostępna na żądanie Klientów i jest udostępniana przez Booksy.
 13.  Współadministratorami danych osobowych Klienta są wspólnie:
  1. Booksy (Booksy International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-845), przy ul. Łuckiej 2/4/6, lok. U 4, KRS: 0000515914, NIP 9512381607);
  2. Partnerzy.
 14.  Punktem kontaktowym dla obu współadministratorów jest Booksy, z którym można się skontaktować:
  1. telefonicznie: +48 570 888 532;
  2. pod adresem e-mail: daneosobowe@booksy.com;
  3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Booksy International sp. z o. o., ul. Łucka 2/4/6, lok. U 4, 00-845 Warszawa;
  4. poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html.
 15.  Booksy wyznaczyła osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych – inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:
  1. pod adresem e-mail: daneosobowe@booksy.com;
  2. pisemnie, na adres korespondencyjny: Booksy International sp. z o. o., ul. Łucka 2/4/6, lok. U 4, 00-845 Warszawa.
 16.  W ramach umowy o współadminstrowanie Booksy i Partnerzy dochowują należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klienta. Do każdego z administratorów Klient może zwrócić się z wszelkimi pytaniami. Booksy i Partnerzy podzielili zadania między sobą w wyraźny sposób, zawierając umowę o współadministrowanie:
  1. Booksy i Partnerzy wykonują obowiązek informacyjny wspólnie;
  2. Booksy odpowiada za umożliwienie wykonywania praw Klienta – w tym celu należy skontaktować się z Booksy na dane kontaktowe podane w pkt 14 powyżej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: daneosobowe@booksy.com / telefonicznie: +48 570 888 532 /poprzez formularz elektroniczny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html (punkt kontaktowy).

 17.  Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z Systemu i korzystanie z Usług Partnerów – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. marketingu bezpośredniego usług Booksy oraz Partnerów – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
  3. prowadzenia analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania Klientów, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów obejmujących profilowanie – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych Klienta – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  5. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Booksy podlega (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  6. tworzenia zestawień, analiz oraz statystyk na wewnętrzne potrzeby Booksy – w tym raportowania, planowania rozwoju usług, prac rozwojowych, tworzenia modeli statystycznych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności Booksy;
  7. geolokalizacji – na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 18.  Dane osobowe Klientów są przechowywane przez odpowiedni okres, tj:
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z Systemu i korzystanie z Usług Partnerów – do momentu przedawnienia roszczeń;
  2. w celu marketingu bezpośredniego usług Booksy oraz Partnerów – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu;
  3. w celu prowadzenia analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania Klientów, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów obejmujących profilowanie – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wycofania zgody;
  4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych Klienta – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
  5. w celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
  6. w celu tworzenia zestawień, analiz oraz statystyk na wewnętrzne potrzeby Booksy – w tym raportowania, planowania rozwoju usług, prac rozwojowych, tworzenia modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
  7. w celu geolokalizacji – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wycofania zgody.
 19.  Odbiorcami danych osobowych są:
  1. Partnerzy;
  2. spółki z grupy kapitałowej Booksy;
  3. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
  4. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
  5. podwykonawcy Booksy i inne podmioty, z którymi Booksy współpracuje.
 20.  Klientom przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do własnych danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do przenoszenia danych osobowych;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (Klient w każdym czasie może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych: poprzez e-mail daneosobowe@booksy.com, telefonicznie: +48 570 888 532; poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html);
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  8. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli dane Klienta są przetwarzane na podstawie zgody). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 21.  Dane osobowe Klienta nie są przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 22.  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, w tym korzystania z Sytemu i Usług.
 23.  Dane osobowe Klientów, które Booksy posiada mogą podlegać profilowaniu, czyli dokonywanej automatycznie przez system informatyczny analizie i prognozie zainteresowania Klientów Usługami na podstawie danych osobowych, pomiarów zachowania oraz informacji uzyskanych ze wszelkich możliwych, legalnych źródeł. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na prowadzenie analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów. Podejmowanie decyzji przy użyciu profilowania w celu prowadzenia analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów obejmujących profilowanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Klienta zgody.

XIII. Polityka prywatności

 1.  System Booksy wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka), tj. pliki tekstowe służące do zapisywania i przechowywania informacji o sposobie wykorzystywania Systemu przez Klienta. Pliki cookies są zapisywane na urządzeniu Klienta oraz przesyłane przez przeglądarkę internetową Klienta do Systemu za każdym razem, gdy Klient z niego korzysta.
 2.  Booksy wykorzystuje również informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP).
 3.  Booksy wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. cookies sesyjne – automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
  2. cookies trwałe – przechowywane są w urządzeniu przez określony czas;
  3. cookies własne – ustawiane przez System Booksy;
  4. cookies podmiotów trzecich – ustawiane przez inne serwisy niż System Booksy, np. Google Analytics, Facebook, itp.
 4.  Booksy wykorzystuje informacje gromadzone przy użyciu plików cookies oraz pochodzące z logów systemowych w celu:
  1. dostosowania treści, wyglądu, rozmiaru oraz innych parametrów Systemu do konkretnego urządzenia i preferencji Klienta;
  2. zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 5.  Pliki cookies wykorzystywane przez System Booksy nie pozwalają Booksy na identyfikację konkretnych Klientów korzystających z Systemu.
 6.  Korzystając z Systemu Klient wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim urządzeniu.
 7.  Klient może usunąć lub zablokować instalację plików cookies za pośrednictwem zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.
 8.  Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć na dostępność funkcjonalności Systemu, prawidłowości wyświetlania Systemu oraz utratę preferowanych ustawień stron internetowych Systemu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1.  Booksy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej www.booksy.com.
 2.  O dokonanej zmianie Regulaminu Booksy poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem Klienta lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Klienta bezpośrednio na Konto w Systemie, na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 3.  Klient może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 7 dni. W przypadku, gdy Konto nie zostanie usunięte przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmiany.
 4.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.12.2018 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu dla Klienta oraz Regulaminu dla Biznesu: Dokonywanie Płatności Kartą Płatniczą

 1.  Niniejszy Załącznik określa warunki dokonywania przez Klienta płatności na rzecz Partnera z tytułu wykonanej Usługi przy użyciu karty płatniczej za pośrednictwem Aplikacji.
 2.  Poniższe warunki obowiązują łącznie z Regulaminem dla Biznesu oraz Regulaminem dla Klientów dostępnymi odpowiednio na: https://biz.booksy.com/pl_PL/terms_and_conditions.html oraz https://booksy.com/pl-pl/terms.html. Wyrazy pisane z dużej litery posiadają znacznie jak w Definicjach ustanowionych w wyżej wymienionych Regulaminach.
 3.  Booksy nie zbiera, nie gromadzi i nie przechowuje ani nie przetwarza w żaden inny sposób danych o kartach płatniczych Klientów. Booksy nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych oraz nie jest dostawcą usług płatniczych ani instytucją płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Dz.U.2017.2003 z późn. zm. (dalej: „ustawa o usługach płatniczych”).
 4.  Płatności dokonywane kartą płatniczą przez Klienta na rzecz Partnera z tytułu wykonanej Usługi rozliczane są przez:
  1. unijną instytucję płatniczą Adyen B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions;
  2. Apple Pay, serwis należący do Apple Inc. z siedzibą w Cupertino, w Kaliforni, w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
  3. Braintree, serwis należący do PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem https://www.braintreepayments.com/en-pl/legal;
 5.  Klient może u Partnerów, którzy posiadają aktywną opcję płatności kartą, dokonać zapłaty za wykonaną Usługę kartą płatniczą (w tym zarówno kartą kredytową lub kartą debetową) pod warunkiem, że rachunek karty płatniczej zawiera wystarczające środki, a karta nie jest zastrzeżona lub nieważna. System płatności jest dostosowany do obsługi kart płatniczych takich jak: Visa, Mastercard oraz American Express. Natomiast, zakres akceptowanych poszczególnych kart kredytowych lub debetowych udostępniony jest w lokalu Partnera.
 6.  Klient podejmuje niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń karty płatniczej, w szczególności jest obowiązany do przechowywania kart płatniczych z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym.
 7.  Partner może odmówić przyjęcia zapłaty kartą płatniczą przez Klienta w przypadku:
  1. upływu terminu, do którego jest możliwe korzystanie z karty płatniczej;
  2. zablokowania karty płatniczej;
  3. niezgodności podpisu osoby upoważnionej do używania karty płatniczej na karcie płatniczej identyfikującej taką osobę z podpisem na dokumencie obciążeniowym;
  4. odmowy okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku, uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby posługującej się kartą płatniczą;
  5. stwierdzenia posługiwania się kartą płatniczą przez osobę nieuprawnioną;
  6. braku możliwości dokonania akceptacji transakcji płatniczej.
 8.  W związku z tym, że Booksy nie jest instytucją płatniczą ani dostawcą usług płatniczych, w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, wszelkie reklamacje dotyczące płatności dokonanych kartą płatniczą należy zgłaszać bezpośrednio do poszczególnych dostawców usług płatniczych odpowiednio Klienta lub Partnera lub do wystawcy instrumentu płatniczego Klienta. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z warunkami danego dostawcy usług płatniczych lub wystawcę instrumentu płatniczego Klienta. Reklamacje dotyczące płatności składane do Booksy będą przekazywane poszczególnym dostawcom usług płatniczych odpowiednio Klienta lub Partnera, o czym Klient lub Partner zostanie powiadomiony drogą mailową. Booksy nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki opóźnienia bądź zwłoki w przekazaniu reklamacji do dostawców usług płatniczych za pośrednictwem Booksy.
 9.  Każdy z Partnerów może stosować inne zasady dotyczące Rezerwacji, kosztów anulowania Rezerwacji, wysokości przedpłaty oraz skutków lub kosztów niepojawienia się Klienta u Partnera. Anulowanie Rezerwacji może powodować konieczność zapłaty dodatkowych opłat lub utratę przedpłaconej kwoty. Niepojawienie się u Partnera może oznaczać utratę przedpłaty. Przed dokonaniem Rezerwacji należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi Usługi; w tym w szczególności: kosztów anulowania Rezerwacji, wysokości ewentualnej przedpłaty, a także kosztów niepojawienia się Klienta; obowiązującymi u danego Partnera. Wszelkie reklamacje Klienta wobec Partnera związane z Usługą oraz jej rozliczeniem w tym przedpłatami lub zwrotami płatności, powinny być zgłaszane wyłącznie bezpośrednio do Partnera, zgodnie z postanowieniami pkt IX Regulaminu dla Klientów
 10.  Kwota należna na rzecz Partnera z tytułu płatności za Usługę dokonanej kartą płatniczą przez Klienta będzie przekazana na rachunek jego dostawcy usług płatniczych w terminie 2-3 dni roboczych od dnia akceptacji transakcji płatniczej pod warunkiem, że dostawca usług płatniczych Klienta wykona w całości transakcję płatniczą zainicjowaną przez Klienta, za wyjątkiem sytuacji, w której nie został podany numer rachunku bankowego lub dane są nieprawidłowe. Kwota należna Partnerowi zostanie pomniejszona o wszelkie aktualnie obowiązujące opłaty dostawców usług płatniczych oraz instytucji płatniczych, a także o prowizję Booksy wyliczoną zgodnie z obowiązującym cennikiem usług Booksy.