T: 661 832 611
Pozostańmy w kontakcie:
Close
Regulamin świadczenia usług masażu i terapii naturalnych

Regulamin świadczenia usług masażu i terapii naturalnych

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług masażu i naturopatii (terapii naturalnych) świadczonych w gabinecie masażu Relaks Mieczysław Radzewicz (Madoi Centrum masażu), zwanego dalej „Gabinetem”.
2. Klienci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnej terapii lub masażu, zwanego dalej „Zabiegiem”.
3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.

§ 2

Klienci

1. Klientem Gabinetu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich rodziców, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.
§ 3

Pracownicy

1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
2. Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych.

3. Pracownik, przed przystąpienie do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
4. Pracownicy Gabinetu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
5. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.
6. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
7. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Gabinetu, który prowadzi w danym momencie dyżur.

§ 4

Higiena i bezpieczeństwo

1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Gabinetu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
2. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
3. Pracownicy Gabinetu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
4. W Gabinecie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie masażu.

§ 5

Świadczenie usług masażu i naturopatii

1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalnych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach-płytkach, doczepach, śrubach itp.
4. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji. Wszelkie zmiany wymagają pisemnej aktualizacji wywiadu i podpisu Klienta.
5. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
6. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
7. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
8. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 6

Płatność

1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi. Cennik Zabiegów jest dostępny w Gabinecie oraz dostępny w Internecie pod adresem: www.madoi.pl, www.madoi.booksy.net .
2. W Gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką, płatność kartą płatniczą.

3. Gabinet zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Gabinecie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi
4. zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
5. W Gabinecie dostępne są także Karnety/Vouchery, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w czasie nieprzekraczającym daty wypisanej na Karnecie/Voucher.
6. Salon zastrzega sobie prawo do wystawienia w szczególnych przypadkach rachunku za towar lub usługę i uiszczenia za nie opłatę poprzez przelew bankowy.

§ 7

Odpowiedzialność

1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
2. Gabinet ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, o ile w Gabinecie znajduje się wydzielone miejsce na ich pozostawienie lub inne rzeczy, jeśli przyjęto je wyraźnie na przechowanie.
3. Gabinet nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Gabinecie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
4. Gabinet ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
5. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Gabinetu.
6. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką masażu i naturopatii w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom. Odbycie wizyty na zabiegu musi być udowodnione przez klienta np. w postaci rachunku.
7. Gabinet ma polisę OC.

§ 8

Rezerwacje

1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Gabinecie, telefonicznie, osobiście lub poprzez stronę www.madoi.pl, www.madoi.booksy.net oraz Facebook.
2. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie, odwołanie lub kilkukrotna, następująca jedna po drugiej zmiana terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Gabinet do niedokonywania dalszych rezerwacji on-line dla tego Klienta lub naliczenia mu za następny Zabieg ceny do 50% wyższej. Blokada w systemie nastąpi po 3 trzecim naruszeniu powyższego zapisu. Doliczenie dodatkowej kwoty rekompensaty, będzie dokonane przy pierwszym zrealizowanym Zabiegu.
3. Dla Nowego Klienta, nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub dwukrotne odwołanie lub zmiana terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Gabinet do wpisania klienta na tzw. „Czarną Listę” i niedokonywania dalszych rezerwacji. Jeśli klient wyrazi życzenie umówienia się na kolejny zabieg, będzie musiał w dniu zapisu uiścić kaucję w wysokości 50% danego zabiegu. Kaucja jest odliczana od kwoty zabiegu w dniu jego realizacji. W przypadku nie przystąpienia klienta do zabiegu, kaucja przepada.
4. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Gabinet zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
5. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
6. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Gabinetu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
7. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Gabinet jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
8. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

§ 9

Pozostałe postanowienia

1. Na terenie całego Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów
2. tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
3. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Gabinetu.
4. W trosce o bezpieczeństwo dzieci, nie powinny być one zabierane do Gabinetu.

5. Prosimy nie korzystać z telefonów, podczas zabiegu. Prosimy o wyciszanie lub wyłączenie urządzenia.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Gabinet lub Pracownicy.
2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Gabinecie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.02.2020 r.